Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


peter_abelard_-_kona_buh_mistni_pohyb_nachazi_se_na_urcitem_miste

Peter Abélard - Koná Bůh místní pohyb? Nachází se na určitém místě?

Text vznikl jako bodovaný příspěvek pro předmět Dějiny filosofie II na Masarykově univerzitě v Brně.

V příspěvku nejprve parafrázuji, poté vysvětluji a podrobuji kritice argumenty pro a proti skutečnosti, že se Bůh pohybuje z místa na místo, a že se nachází na nějakém určitém místě. Vycházím při tom z Abélardova textu Ano a ne.

Bůh koná místní pohyb, setrvání na určitém místě

Pro tuto skutečnost předkládá Abélard několik veršů z Bible. Vyjadřují se ve smyslu konání pohybu „sestupu z nebe“, „vycházení ze svého místa“. Nejprve o Hospodinu, který navštěvuje posvátná místa země. Tyto návštěvy koná z místa, které obvykle přebývá (nebe). Poté o Ježíši, který sestoupil z nebe na zemi, aby projevoval vůli Otce.

Argumenty pro pohyb vycházejí z narace, jakou předkládá Bible a jakou v sobě křesťanské dogma bezpochyby obsahuje. Jistě se to týká osoby Ježíše, jako syna Božího a to včetně místa, času a osob, se kterými Ježíš rozmlouvá. Snaha zpochybnit tento bod by bylo podobné, jako zpochybnit trojjedinost Boha. Pokud tedy přijmeme trojjedinost a působení Ježíše za fakt, je třeba brát za fakt i konání místního pohybu a setrvávání na určitém místě. Pokud bychom tvrdili opak, museli bychom zpochybnit jeden ze základních pilířů křesťanské dogmatiky.

Bůh nekoná místní pohyb, nesetrvává na určitém místě

Argumenty podporující tuto skutečnost pocházejí především od Augustina, ale samozřejmě i z písma. Podle Augustina, je pronesení výroku o sestoupení Boha z nebes pouze reakcí na nějaký jeho neobvyklý čin. Augustin dále tvrdí, že Bůh nekoná místní pohyb protože je substanciálně přítomen ve všech věcech. Ve všech věcech je přítomna i jeho moudrost, slovo, jeho duch a božství. Navíc v každé části všech věcí je Bůh přítomen celý. Ale zároveň je sám v sobě.

Co znamená, že je Bůh sám v sobě? Znamená to přítomnost ve všech věcech takovým způsobem, že bez těch věcí může být. Jinak řečeno, Bůh je ve věcech, aniž by na nich byl existenčně závislý. Naopak tělesa jsou na přítomnosti Boha závislá, jako jsou závislá na místu a vlastní kvalitě (odebereme-li věci místo či kvalitu přestává být věcí).

Na jiném místě Augustin tvrdí o přítomnosti Božího slova: Je všude celé. Je skryté pokud odchází a je zjevné pokud přichází. Vidíme tedy, že přítomnost Božího slova bychom podle Augustina měli považovat za všudypřítomné. Jenomže někdy je na věcech patrné, že Boží slovo obsahují a někdy zůstává přes svou přítomnost skryto.

Kritika

Nejprve si vyjasněme, zda lze spojovat otázku po místním pohybu a po setrvání na určitém místě. Proč by nějaká věc nemohla konat místní pohyb a přitom nesetrvávat na určitém místě? Pokud mluvíme o pohybu, tak se jedná buď:

 1. O změnu místa z jednoho do druhého (člověk přecházející z jedné strany ulice na druhou).
 2. Nebo změnu prostorového rozložení (člověk pohybující ústy a přitom setrvává na jednom místě).

Abélard mluví o pohybu místním, tedy prvním případu. A jak je patrné, tak je v jeho definici přítomno obsaženo setrvání, bytí na určitém místě. Změna místa, je pohybem. A pokud se tedy nějaká entita nenachází na určitém místě, a ani ji na určitém místě nelze zpozorovat, nemůže konat místní pohyb.

Kritika argumentů pro místní pohyb

Kritika tohoto je spíše otázkou teologickou než filosofickou, protože argumenty vychází z křesťanské věrouky (argument víry). Jak bylo uvedeno na konci výkladové části: Odmítnutí místního pohybu a setrvání na určitém místě by znamenalo odmítnutí božské podstaty Ježíše, nebo trojjedinosti, nebo existence postavy Ježíše vůbec. Ani jedno nelze odmítnout, pokud chceme setrvávat v rámci křesťanské věrouky.

Kritika argumentů proti místnímu pohybu

Bůh by podle těchto argumentů, měl být ve všech věcech, celý a na věcech nezávislý. To by mělo podle Augustina popírat místní pohyb a setrvání na určitém místě. Jde jistě o argument rozumu, který se snaží předejít otázkám typu: Jak je místní příslušnost slučitelná s Božskou všemohoucností, vševědoucností atp. V čem argument selhává?

 1. Je nepopiratelné, že se věci našeho světa pohybují a s nimi by se měla přemisťovat i božská substance. Bůh ve své substanci by tak měl konat místní pohyb s věcmi. Nebylo by to nutné v těchto případech:
  1. Pokud by nezávislost Boha na věcech zasahovala i do této otázky. Věci by se sice pohybovaly, ale božská substance ne. Tato substance by pak mohla vyplňovat celý prostor jsoucna a věci by se pohybovaly ne s božskou substancí, ale v ní.
  2. Pokud by božská substance obsažená ve věcech nebyla součástí Boha samotného.
  3. Pokud bychom popřeli pohyb jsoucen našeho světa.
 2. Bůh má být ve všech věcech přítomen (jeden) celý a přitom na nich nezávislý. To sebou přináší problémy.1 Jaké?
  1. Museli bychom vysvětlit, jakým způsobem může být jediný Bůh přítomen v mnoha jsoucnech. Jistě není rozdělen a přítomný jen částí. Vysvětlení pomocí přítomnosti substance nic neřeší.
  2. Je božská substance i ve špíně, blátě, prázdném prostoru, kacíři?
  3. Proč vůbec zmiňovat božskou substanci u věcí, když bez ní věci nemohou být? Věc je v Augustinově pojetí synonymem pro božskou substanci a nemá rozlišující schopnost. Nelze říct: Mějme věci s božskou substancí a bez ní.
  4. Setrvává Božská substance ve věcech i při procesu změny? A nebo je pro každé ze skupenství vody jiná boží substance?

V bodě jedna nás neuspokojí ani jedna odpověď. Navíc představa Boha, který nekoná místní pohyb a je ve všech věcech přináší několik obtížně řešitelných otázek z druhého bodu.

Závěrečnou odpověď na otázku z nadpisu nepřináším, protože ani jedna není uspokojivá a k rozřešení nám nepomůže ani Abélardova rada o upřednostnění názoru letitější a závažnější autority. (s. 144) Odpověď by mohla záviset na tom, jestli bychom stáli za argumentem víry a nebo rozumu a čeho bychom se byli ochotni vzdát.

Literatura

ABÉLARD, Peter. Sic et non. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-791-7. s. 226-227.

peter_abelard_-_kona_buh_mistni_pohyb_nachazi_se_na_urcitem_miste.txt · Poslední úprava: 5. 11. 2014 autor: honya

Nástroje pro stránku